Contact

Cursusleiding en secretariaat

De opleidingscoördinatoren zijn professionals in het vakgebied en hebben tenminste een tweedegraads bevoegdheid lerarenopleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor o.a. de inhoud, coördinatie en voortgang van de opleiding en zijn het aanspreekpunt voor de werkbegeleiders en docenten. Het secretariaat OBV, faciliteert de cursusleiders met alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden.

Overzicht cursusleiding en secretariaat

Gebruikersgroep

Deze groep toetst en evalueert de opleiding voortdurend en draagt zorg voor de inhoudelijke samenstelling van het leerplan. De gebruikersgroep bestaat uit praktijkopleiders verbonden aan de betreffende brandwondencentra (maximaal twee per ziekenhuis) en de opleidingscoördinatoren van de OBV.

De gebruikersgroep komt minimaal drie keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling met betrekking tot de inhoud en de optimalisering van de opleiding. Daarnaast draagt zij zorg voor de onderlinge afstemming en (indien noodzakelijk) bijstelling van de opleiding. Voorstellen van de gebruikersgroep ter aanpassing van de opleiding worden als agendapunt binnen de begeleidingscommissie besproken. Beleidsbeslissingen worden genomen op basis van consensus.

Overzicht leden gebruikersgroep

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie heeft een adviserende rol richting het management van de betrokken ziekenhuizen en een sturende en kwaliteitsbewakende rol ten aanzien van het ontwikkelen en onderhouden van de OBV. De begeleidingscommissie bestaat uit minimaal twee vertegenwoordigers van elk van de betrokken ziekenhuizen, waaronder een leidinggevende en een onderwijsdeskundige.

De commissie komt jaarlijks minimaal twee keer bijeen en is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de opleiding. Ze worden hierbij geadviseerd door de gebruikersgroep.

Overzicht leden begeleidingscommissie